تبلیغات
سیستم پیشنهادی   سیستم پیشنهادی 1   سیستم پیشنهادی 2   سیستم پیشنهادی 3
Mainboard   MSI G31   MSI G31   EliteGroup P33-TA
Processor   Intel® 430   Intel® 430   Intel® 5300 Dual Core
Memory   1.0 GB DDR2 / 800   1.0 GB DDR2 / 800   2.0 GB DDR2 / 800
Hard Disk Drive   250+ GB SATA Maxtor   250+ GB SATA Maxtor   320+ GB SATA Maxtor
Graphic Card   onboard 256MB   onboard 256MB   Geforce 8400 PCI-E 512MB
Speaker   -   Microlab 2.1   Microlab 3.1
Case + Power   ATX / 500W   ATX / 500W   ATX / 500W
Optica Disk Drive   DVD Writer SAMSUNG   DVD Writer SAMSUNG   DVD Writer SONY
FDD / RAM Reader   Ram Reader (All in One)   Ram Reader (All in One)   Ram Reader (All in One)
Keyboard   Multimedia Keyboard   Multimedia Keyboard   Multimedia Keyboard
Mouse   Optical Mouse   Optical Mouse   Optical Mouse
Monitor   16" LCD AOC / LG   19" LCD SAMSUNG   19" LCD SAMSUNG
Modem   -   PCI 56k V92   PCI 56k V92
قیمت   قیمت 355 هزار تومان   قیمت 410 هزار تومان   قیمت 510 هزار تومان
 
سیستم پیشنهادی   سیستم پیشنهادی 4   سیستم پیشنهادی 5   سیستم پیشنهادی 6
Mainboard   ASUS P5KPL-EPU   ASUS P5P41-TLE   GIGABYTE EP43-TUD3L
Processor   Intel® 5400 Dual Core   Intel® 6500 Dual Core   Intel® 7500 Core 2 Duo
Memory   3.0 GB DDR2 / 800   4.0 GB DDR3 / 1333   4.0 GB DDR3 / 1333
Hard Disk Drive   500+ GB SATA Maxtor   500+ GB SATA Maxtor   1.0+ TB SATA Maxtor
Graphic Card   Geforce 9400 PCI-E 1GB   Geforce 9400 PCI-E 1GB   Geforce 9500 PCI-E 1GB
Speaker   Microlab 3.1   Microlab 3.1   Microlab 3.1
Case + Power   ATX / 500W   ATX / GREEN 480(330w)   ATX / GREEN 530(380w)
Optica Disk Drive   DVD Writer SONY   DVD Writer SONY   DVD Writer SONY
FDD / RAM Reader   Ram Reader (All in One)   Ram Reader (All in One)   Ram Reader (All in One)
Keyboard   Multimedia Keyboard   Multimedia Keyboard   Multimedia Keyboard
Mouse   Optical Mouse   Optical Mouse   Optical Mouse
Monitor   19" LCD SAMSUNG   20" LCD LG   20" LCD LG
Modem   PCI 56k V92   PCI 56k V92   PCI 56k V92
قیمت   قیمت 599 هزار تومان   قیمت 699 هزار تومان   قیمت 799 هزار تومان
 
سیستم پیشنهادی   سیستم پیشنهادی 7   سیستم پیشنهادی 8   GAME SERIES SYSTEM
Mainboard   ASUS P7H55-D   ASUS P7P55   MSI 790 GX-G65
Processor   Intel® Core i3-540   Intel® Core i5-760   AMD Phenon II X4 64-bit
Memory   4.0 GB DDR3 / 1333   4.0 GB DDR3 / 1333   4.0 GB DDR3 / 1333
Hard Disk Drive   1.5+ TB SATA Maxtor   1.5+ TB SATA Maxtor   1.5+ TB SATA Maxtor
Graphic Card   ATI 4650 PCI-E 1GB   Geforce 220 PCI-E 1GB   ATI 5450 1GB DDR5
Speaker   Microlab 3.1   Microlab 3.1   Microlab 3.1
Case + Power   ATX / GREEN 530(380w)   ATX / GREEN 580(430w)   ATX / GREEN 435 EPS
Optica Disk Drive   DVD Writer SONY   DVD Writer Pioneer   DVD Writer Pioneer
FDD / RAM Reader   Ram Reader (All in One)   Ram Reader (All in One)   Ram Reader (All in One)
Keyboard   Farassoo   Farassoo   Farassoo
Mouse   Optical Farassoo   Optical Farassoo   Optical Farassoo
Monitor   20" LCD LG   22" LCD LG   23" LCD SAMSUNG
Modem   PCI 56k V92   PCI 56k V92   PCI 56k V92
قیمت   قیمت 888 هزار تومان   قیمت 999 هزار تومان   قیمت 999 هزار تومان